Sản phẩm được gọi là AMBUstat. Nó sử dụng một lớp sương mù nhỏ để tạo ra sương mù với dung dịch bao gồm nước, axit peracetic và hydro peroxit.

Dịch "