Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc có được sự lựa chọn về chất lượng nước từ loại cơ bản, để giặt và xả đơn giản, đến siêu tinh khiết cho các ứng dụng phân tích và khoa học quan trọng nhất, chẳng hạn như làm việc với DNA của con người. Applied Physics có nhiều loại dung dịch nước trong phòng thí nghiệm cuối cùng sẽ đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn ASTM.

Hiện 1-12 kết quả 17

Dịch "