Chọn trang

Các hạt polyme đồng nhất 2000 Series

$0.00

Phân tích các vật liệu có phạm vi kích thước rộng thông qua nhiễu xạ laze hoặc các phương pháp khác với Hạt polymer đồng nhất sê-ri 2000 của Physic, các hạt DVB polystyrene có thể theo dõi của NIST™ với phân bố kích thước rộng hơn bắt chước các hạt trong thế giới thực và hoạt động tốt hơn trên các thiết bị loại nhiễu xạ laze. Các hạt đáp ứng nhu cầu về tiêu chuẩn kích thước có thể theo dõi của NIST có phân bố rộng hơn một chút so với tiêu chuẩn kích thước sê-ri 3000/4000 đơn phân tán của chúng tôi. Sự phân bố rộng hơn cung cấp sự tán xạ ánh sáng trên một loạt các máy dò, dẫn đến phép đo lặp lại nhiều hơn.

Mô tả

Dịch "