Chọn trang

Bộ lấy mẫu khí RCG Comp

$0.00

Thiết bị lấy mẫu khí nén / không gian hạn chế từ xa (RCG) là một thiết bị lấy mẫu từ xa Slit-to-Agar Impaction cho phép lấy mẫu hệ thống khí nén và khí và các khu vực quan trọng không thể đặt trực tiếp thiết bị lấy mẫu.

Mô tả

Dịch "